Algemene Voorwaarden, saai maar nodig...

 1. Truffelceremonie.com is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82844259. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle vestigingen van Truffelceremonie.com
 2. Door het ondertekenen en insturen van het intakeformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Door het boeken van een ceremonie, dienst of sessie via de website en het insturen van het intakeformulier plaatst de deelnemer een officieel boekingsverzoek. Truffelceremonie.com bevestigd deze boeking, wat de boeking definitief maakt.
 4. Indien de deelnemer de boeking wil annuleren dient deze Truffelceremonie.com hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen.
 5. Onze annuleringsvoorwaarden: Als het niet mogelijk is om de geboekte ceremonie of retreat bij te wonen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, kun je een andere geschikte datum plannen met Truffelceremonie.com. Bij het annuleren van een boeking tot twee weken voor de ceremonie zijn we helaas gedwongen om 25% van de totale prijs van de ceremonie/retreat in rekening te brengen. In dit geval krijg je een restitutie van 75% van de totale ceremonieprijs. Bij het annuleren van een boeking tussen twee weken en een week voor de ceremoniedatum zijn we helaas genoodzaakt om 50% in rekening te brengen. In dit geval krijg je een restitutie van 50% van de totale prijs. Bij het annuleren van een boeking binnen een week tot de ceremonie zijn we niet langer in staat om een restitutie te verlenen. Dit is omdat we veel tijd  investeren in het voorbereiden van de ceremonie/retreat en omdat een lege plaats op zo’n korte termijn niet meer in te vullen is.

 1. De deelnemer verplicht zich te houden aan de dieet-, alcohol-, drugs- en medicijnvoorschriften en voorbereidingsinstructies zoals vermeld op het intakeformulier, de bevestigingsbrief en op de website.
 2. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte ceremonie/retreat bij te wonen, mag een vervanger aangedragen worden, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig zijn ingediend en door Truffelceremonie.com zijn goedgekeurd op basis van het intakeformulier.
 3. Truffelceremonie.com heeft het recht om de ceremonie/retreat te verplaatsen of te annuleren. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht via de contactgegevens die op het intakeformulier zijn vermeld. In geval van annulering van onze zijde wordt het betaalde bedrag aan de deelnemer terugbetaald. Verdere aansprakelijkheidsclaims en schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor hotelkamers geboekt door de deelnemer, evenals vlucht- en/of treinkaartjes of andere vorm van openbaar vervoer.
 4. Truffelceremonie.com heeft het recht om personen op basis van gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie.
 5. Door het opvolgen van onze richtlijnen voorafgaande en tijdens de ceremonie, ga je een spirituele reis maken. Echter kunnen wij niet garanderen dat je op reis gaat en hoe deze reis zal verlopen. Dat is voor iedereen anders.

 

Aansprakelijkheid 

 1. Truffelceremonie.com zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de ceremonie/retreat en de juiste zorg vooraf en na de ceremonie geven. Dit geldt voor alle vestigingen van Truffelceremonie.com.
 2. Deelname aan een ceremonie/retreat is geheel op eigen risico. Truffelceremonie.com is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Truffelceremonie.com. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

Medische disclaimers

 1. De truffelceremonies, -retreats en events zoals aangeboden worden zijn bedoeld als hulpmiddel in de emotionele, persoonlijke en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapieën. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voorafgaande aan de truffelceremonie aan de ceremonieleider eventuele lichamelijke klachten of wanneer je extra hulp nodig hebt.

 

Wijzigingen in programmering ceremonie/retreat

 1. Truffelceremonie.com heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een ceremonie/retreat/evenement, bijvoorbeeld wanneer een ceremonieleider wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de ceremonie niet (meer) kan verzorgen. Truffelceremonie.com zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de ceremonie/retreat over ingelicht.

 

Huisregels

 1. Onze locaties zijn rookvrij, afgezien van de rookruimte die daarvoor bestemd is. Drugsgebruik, alcoholgebruik en gebruik van zelf meegebrachte psychedelica zijn tijdens het gehele verblijf niet toegestaan.  
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is onze belangrijkste kernwaarde. Truffelceremonie.com is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar en de omgeving.
 3. Truffelceremonie.com heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens het verblijf een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locaties en haar omgeving dan ook met zorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid, puurheid en gezelligheid. Eventuele schade kan op de veroorzaker verhaald worden.
 4. Deelnemers die zich niet aan de algemene voorwaarden of huisregels houden, dan wel de aanwijzingen van de medewerkers/vrijwilligers Truffelceremonie.com niet opvolgen, kunnen uit de ceremonie/retreat/event/locatie verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het verblijf en de ceremonie uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Truffelceremonie.com en van de overige deelnemers.
 6. Op alle door Truffelceremonie.com gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Truffelceremonie.com is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.
 7. Privacy, wet AVG: Bij het aangaan van de overeenkomst tussen jouw en Truffelceremonie.com geef je Truffelceremonie.com toestemming om gegevens over jou en jouw bestellingen te verwerken in het kader van de te verlenen service. Deze toestemming omvat mede: I. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn klantendossier; II. het verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor betalingen, automatische incasso's etc; III. het maken (en gebruiken voor marketing doeleinden) van foto's en video's door Truffelceremonie.com waarbij deelnemers onherkenbaar zijn.